+45 97 26 92 22

Ydelser

Ydelser

Vi yder assistance inden for alle den registrerede revisors arbejdsområder. Vore produkter og ydelser er nøje tilpasset vore kunders ønsker, størrelse og branche.

Regnskab

Et højt fagligt niveau sikrer, at de årsrapporter vi udarbejder er i overensstemmelse med lovgivningen, gældende regnskabsvejledninger og selvfølgelig god regnskabsskik.

Vore årsrapporter er overskuelige og informative, hvilket betyder, at årsrapportlæseren og omverdenen har tillid til årsrapportmaterialet.

I forbindelse med årsrapportudarbejdelsen rådgiver vi om skatteforhold, således at den pågældende skattelovgivning anvendes optimalt.

 

Rådgivning

Virksomhedsrådgivning – beslutningsstøtte
Mange års erfaring fra et tæt samspil med og rådgivning for mange virksomhedsledere samt løbende
efteruddannelse har bevirket, at et af vore væsentlige arbejdsområder er virksomhedsrådgivning.

Vi lægger stor vægt på et nært personligt samarbejde med vore kunder, hvor der tages hensyn til den enkeltes
ønsker og behov. Vi fungerer ofte som sparringspartnere for ledelsen.

Vi besidder værktøjer og en viden, som kan beskrive de økonomiske og skattemæssige konsekvenser af planlagte
handlinger.

Vor rådgivning omfatter bl.a. følgende områder:

  • Økonomi
  • Finansiering
  • Skat
  • Generationsskifte
  • Køb og salg af virksomhed
  • Selskabsomdannelse
  • Rekonstruktion

 

Budget

Vi har stor erfaring med udarbejdelse af budgetter, som på en overskuelig måde kan beskrive forventningerne til fremtiden.

Udarbejdelsen af budgetter sker i et nært samarbejde med kunden, idet budgetterne netop udtrykker kundens forventninger til fremtiden. En væsentlig del af budgetterne er den tekstmæssige beskrivelse, hvor vi gør meget ud af at beskrive forudsætningerne samt den sammenfattede konklusion på materialet.

Rådgivning ved opstart eller overtagelse af virksomhed sker ofte i tæt samarbejde med erhvervskontorerne, således at de to første rådgivningstimer er helt uden udgift for kunden.

 

Revision

Revision af årsrapporten tager udgangspunkt i vores kvalitetsstyringsmanual. Dette sikrer et nøje planlagt og effektivt revisionsarbejde.

Vi er løbende på efteruddannelse, så vores viden tilpasses til ændringer i lovgivningen og praksis, hvilket sikrer et højt kvalitetsniveau i overensstemmelse med god tidssvarende revisionsskik.

Kvaliteten af vort arbejde kontrolleres med jævne mellemrum, såvel internt som af Revisortilsynet under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vi anvender moderne hjælpemidler og arbejdsmetoder for at sikre vore kunder en hurtig og effektiv revision.

Vi yder assistance indenfor alle den registrerede revisors arbejdsområder. Vore produkter og ydelser er nøje tilpasset vore kunders ønsker, størrelse og branche.

 

Bogføring

For de kunder, som ikke ønsker eget bogholderisystem, tilbyder vi at løse bogføringsopgaver.

Bogføringen foregår på edb og er bygget op over kontoplaner, som tilpasses kundens individuelle behov.

For de kunder, som ønsker at benytte eget edb-system, tilbyder vi rådgivning og hjælp ved opstart af edb-bogholderi, herunder finansbogføring og debitor/kreditorstyring.

Ved hjælp af vor fjernsupport-program ISL, er vi i stand til at overtage styringen af kundens computer via internettet, naturligvis efter forudgående accept fra kunden.